DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    KARAMÜRSEL BELEDİYESİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

4 Temmuz, Cumhuriyet Cd. No:2, 41500 Karamürsel/Kocaeli adresinde yerleşik Karamürsel Belediyesi (“Belediye” olarak anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde; güvenlik kamerasıyla görüntü kaydınızın alınması suretiyle elde ettiğimiz kişisel verilerinizin sizlerle olan hizmet ilişkimiz dahilinde; fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, davalarda ve uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi halinde yurtiçindeki yetkili kurum, kuruluş ve mercilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız. Aydınlatma Metni ile Belediye tarafından yürütülen faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

            2. Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Tarafınıza ait görüntü kaydı, hizmet ilişkisinin kapsamına bağlı olarak; fiziksel mekânlarda kamera aracılığıyla görsel ve elektronik olarak otomatik yöntemlerle elde edilip işlenmektedir. Kurumumuz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Bu bağlamda; hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde Belediye ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, görüntü kayıtlarınızdır.

Kurumumuz tarafından toplanan ve kullanılan kişisel veriler özellikle şunlardır:

Veri Kategorisi

 

 

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

 Kamera(görüntü) kayıtları

 

Karamürsel Belediyesi’ne ait işyeri, bina, tesis ve şantiyeler içerisinde ve dışarısında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, kurum güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir. Verileriniz bu doğrultuda;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; veri işleme şatları kapsamında, özellikle;

 • Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 • Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve takibi yoluyla kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Belediye bünyesinde elektronik arşivlerde, mevzuat hükümlerine riayet edilerek 3 ay süre ile muhafaza edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin davalarda delil olarak kullanılması halinde, verileriniz dava süresi boyunca ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri yurtiçinde yetkili mercilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve ilgili Kanun hükümleri kapsamında amaçlarıyla;

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.

5.Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

6.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Kurumumuz tarafından saklama ve imha politikasında yer alan usul ve kurallara göre uygun bulunan yöntemle imha edilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

7. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca haklarınız;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi, “https://www.karamursel.bel.tr”  web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

•           4 Temmuz, Cumhuriyet Cd. No:2, 41500 Karamürsel/Kocaeli adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

•           karamurselbelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@karamursel.bel.tr mail adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.

•           Belediye başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline internetten, “https://www.karamursel.bel.tr” linkinden, ulaşabilirsiniz.

 

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ