DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    KARAMÜRSEL BELEDİYESİ E-BELEDİYE HİZMETLERİNE ve BAŞVURULARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ E-BELEDİYE HİZMETLERİNE ve BAŞVURULARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. Amaç

 

Veri sorumlusu olan 4 Temmuz, Cumhuriyet Cd. No:2, 41500 Karamürsel/Kocaeli adresinde mukim Karamürsel Belediyesi (“Belediyeveya “Kurum”); E-belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara ait aşağıda yer alan bir kısım kişisel verileri https://www.karamursel.bel.tr internet sitesi vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmasını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. 

Belediyemiz hizmetlerinden yararlanmanız esnasında bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Kurumumuza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

 

İş bu Aydınlatma Metni ile belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 

 1. Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

 

Kişisel verileriniz; https://www.karamursel.bel.tr internet sitemiz üzerinde e-belediye hizmetlerimizden yararlanırken gerçekleştirdiğiniz işlemlerde elektronik olarak otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Belediye bünyesinde bulunan sunucularda saklanmaktadır. 

 

Veri Kategorisi

 

Kimlik Verisi

Belediye sicil numarası, TC. Kimlik numarası, vergi kimlik numarası, ad-soyad,

İletişim Verisi

Telefon numarası, e-posta adresi

İşlem Güvenliği Verisi

IP adresi, log kaydı, şifre

Diğer – Veriler

mesaj

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

 

E-Belediye hizmetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileriniz;

 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

işlenme şartları kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 

 • Gerçekleştirilen işleme dayanak olacak tüm işlemleri kayıt altına almak, işlemle bağlantılı ve gerekli belgeleri düzenlemek,
 • Kurumsal internet sitemiz üzerinden işlem yapanın bilgilerini teyit etmek,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması,
 • Hizmet sunulan vatandaşların memnuniyetini artırmak, internet sitemizde yer alan süreçler ile gerçekleştirmek istedikleri işlemleri kolay, pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak,
 • Vatandaşların talep, öneri, istek ve şikayetlerinin alınması,
 • Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Bilgi edinme başvurularını almak,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,
 • İnternet ortamında vatandaşlarımıza daha iyi bir etkileşim sağlamak,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verilerin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması;

İşlenen verileriniz yurtiçinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması işlenme şartı kapsamında özellikle;

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

E-Belediye faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Kurumumuz tarafından saklama ve imha politikamıza göre uygun görülecek yöntemle imha edilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 

 1. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerini, https://www.karamursel.bel.trweb adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

•           4 Temmuz, Cumhuriyet Cd. No:2, 41500 Karamürsel/Kocaeli bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

•           karamurselbelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@karamursel.bel.tr mail adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

•           Kurumumuz başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.