DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    KARAMÜRSEL BELEDİYESİ MİSAFİRLER İÇİN WIRELESS İNTERNET HİZMETİ AYDINLATMA METNİ

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ MİSAFİRLER İÇİN WIRELESS İNTERNET HİZMETİ AYDINLATMA METNİ

 1. Amaç

 

Veri sorumlusu olan 4 Temmuz, Cumhuriyet Cd. No:2, 41500 Karamürsel/Kocaeli adresinde mukim Karamürsel Belediyesi (“Belediyeveya “Kurum”); hizmetten yararlanan kullanıcılara ait aşağıda yer alan bir kısım kişisel verileri misafirler için wireless internet hizmeti kapsamında log kayıt cihazı üzerinden elektronik yöntemlerle otomatik yöntemlerle toplanmasını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. 

Belediyemiz bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

 

İş bu Aydınlatma Metni ile belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 

 1. Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

 

Kişisel verileriniz; log kayıt cihazları aracılığıyla elektronik olarak otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz fiziki olarak log kayıt cihazı üzerinde, dijital olarak Belediye bünyesinde bulunan serverlarda saklanmaktadır. 

 

Veri Kategorisi

 

İşlem Güvenliği Verisi

MAC adresi

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

 

 

Kurumsal İletişim Faaliyeti kapsamında işlenen kişisel verileriniz;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

işlenme şartları kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 

 • Misafirlerin wireless internet hizmetinden yararlanabilmesi,
 • Belediye’nin 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki kanuni yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • Gerçekleştirilen hizmet faaliyetlerinin kayıt altına alınabilmesi
 • Denetimin sağlanabilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

 

Yurtiçi ve Yurtdışı Aktarım

 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, kurumumuz tarafından bu faaliyet kapsamında toplanan kişisel veriler yurtiçindeki  [GH1] ve yurtdışındaki 3.kişilere aktarılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Kurumumuz tarafından saklama ve imha politikamıza göre uygun görülecek yöntemle imha edilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 

 1. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerini, https://www.karamursel.bel.trweb adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

•           4 Temmuz, Cumhuriyet Cd. No:2, 41500 Karamürsel/Kocaeli bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

•           karamurselbelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@karamursel.bel.tr mail adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

•           Kurumumuz başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.