url: karamursel-belediyesi-sinema-salonu-ve-kafeterya-ihalesi-2017-11-23.html

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ SİNEMA SALONU VE KAFETERYA İHALESİ

Güncelleme: 23.11.2017

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

  1-           İlçemizde bulunan 4 Temmuz Mah. Cumhuriyet  Caddesi Kent Meydanı Belediye Hizmet Binasındabulunan 1                  nolu  82.37 m², 2 nolu 88,80 m²,3 nolu  93,69 m² sinema salonu ve Kent Meydanında bulunan kafeteryakiraya                    verilmek üzere  2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım                         yapılmak üzere ihale edilecektir..

   2-   İhalesi 05.12.2017 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

   3-     İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

   4-    Tahmin edilen aylık kira bedeli 5.000,00 TL ve   geçici teminatı  5.400,00 TL dir.

   5-    İstekli her 3  sinema salonu ve kafeterya için ihaleye katılacaktır

   6-     İsteklilerde aranan belgeler:

 - Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.

 - Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.

 - Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.  

       -Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)

  -İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu

       bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

    7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    8- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri   Müdürlüğüne  teslim edilir.

Güncelleme: